Przejdź do treści

Materace Diamado

Regulamin

PTK. 1

Właścicielem e-sklepu dostępnego pod adresem https://materace-diamado.pl oraz konta Allegro 'materace-diamado’ jest: SOGUM-BIS Sp. z o.o. Nowa Szarlejka, ul. Wręczycka 134 42-130 Wręczyca Wlk. tel./fax +4834 327 11 14, +4834 327 14 70 http://www.sogum.com.pl | sogum@sogum.com.pl https://materace-diamado.pl | biuro@materace-diamado.pl

PTK. 2

Zamieszczone zdjęcia produktów nie są ofertą handlową i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Zdjęcia mają wyłącznie charakter podglądowy przedstawiający budowę, oraz surowce materaca. W razie wątpliwości nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

PTK. 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw konsumenckich i – w przypadku aukcji – regulaminu Allegro.

PTK. 4

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PTK. 5

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PTK. 6

Materace wysyłane są z pośrednictwem firmy spedycyjnej, wskazanej przez sprzedawcę. Przybliżony czas realizacji przesyłki to ok. 1-2 dni roboczych. Przybliżony czas realizacji zamówienia (stworzenia materaca) to ok. 18-20 dni. Łączny czas realizacji: 19-22 dni. Wysyłki realizowane są według kolejności całkowicie opłaconych zamówień.

PTK. 7

Przesyłki są dobrze zabezpieczone, jednak przy dostawie towar należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia mechanicznego powstałego w trakcie transportu należy sporządzić pisemną adnotację o uszkodzeniu, podpisaną przez klienta i kuriera nie później niż 7 dni od dnia doręczenia. Kurier nie wnosi towaru do mieszkania.

PTK. 8

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:
SOGUM-BIS Sp. z o.o.
Nowa Szarlejka, ul. Wręczycka 134
42-130 Wręczyca Wlk.
lub na adres mailowy: sogum@sogum.com.pl
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

PTK. 9

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Adres dla przesyłek zwrotnych:
SOGUM-BIS Sp. z o.o.
Nowa Szarlejka, ul. Wręczycka 134
42-130 Wręczyca Wlk.

PTK. 10

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

PTK. 11

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

PTK. 12

W celu odstąpienia od umowy zawartej na stronach e-sklepu materace-diamado.pl lub za pośrednictwem Allegro.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sogum@sogum.com.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:
SOGUM-BIS Sp. z o.o.
Nowa Szarlejka, ul. Wręczycka 134
42-130 Wręczyca Wlk.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
[nazwy kupionych przedmiotów], (opcjonalnie) numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login e-sklepu lub login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Forma zwrotu środków: [jeśli przelew podać nr rachunku bankowego]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

PTK. 13

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

PTK. 14

Brak możliwości odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach e-sklepu lub Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

PTK. 15

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
SOGUM-BIS Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczać rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

PTK. 16

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym terytorialnie dla sprzedawcy. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.